คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นขอวีซ่านักเรียนมีอะไรบ้าง?

ผู้สมัครที่ประสงค์ยื่นทำวีซ่านักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้

  1. ผู้สมัครจะต้องอายุมี 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป *สำหรับผู้ชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  2. จบการศึกษา โดยมีวุฒิการศึกษาในระดับ ม.6 หรือ ปวช หรือเทียบเท่า
  3. หากประสงค์ที่จะสนับสนุนตัวเองต้องมีใบรับรองการทำงาน สลิปเงินเดือน *ใบทะเบียนการค้า สำหรับธุรกิจส่วนตัว พร้อมทั้งยื่นรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนและหนังสือรับรองการเงินที่ออกโดยทางธนาคาร

* กรณีทำเรื่องขอวีซ่าติดตาม

  1. ผู้สมัครจะต้องจดทะเบียนสมรสเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี หรือมีบุตรด้วยกัน
  2. สำหรับผู้สมัครที่มีคู่รักเพศเดียวกันจะต้องมีหลักฐานความสัมพันธ์ 1 ปี ขึ้นไป ตัวอย่างเช่น ตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ พร้อมกัน, เปิดบัญชีร่วมกัน หรือมีกู้สินทรัพย์ที่มีชื่อร่วมกัน